Sinds medio januari is de beroepingscommissie opnieuw met haar werkzaamheden begonnen.

De bestaande advertentie- en wervingsteksten zijn geactualiseerd en geplaatst in de gremia die de landelijke kerk daarvoor ter beschikking stelt. In aanvulling op de situatie die we afgelopen zomer hadden, is er dit keer ook contact geweest met het Mobiliteitsbureau van de PKN. Dat levert een overzicht op van namen van predikanten die centraal hebben aangegeven wel in te zijn voor verandering van standplaats. Samen met het vragen van namen aan gemeenteleden leverde dit uiteindelijk een lijst op van meer dan dertig personen.

 

Met al die mensen is contact geweest, en is hen gevraagd of zij interesse hadden in onze vacature, en of zij dat in een brief met curriculum vitae – vóór 22 februari - zouden willen bevestigen. Dat leidde globaal tot halvering van het aantal geïnteresseerde personen. Een enkeling is niet geïnteresseerd, maar nogal wat predikanten blijken bezig in een andere beroepingsprocedure. En tenslotte zijn er die de mondeling uitgesproken interesse toch niet bevestigden.

Dit houdt in, dat we met 11 personen de overgang gemaakt hebben van de fase van inventariseren naar de selectiefase. In de commissie hebben we besloten dat we nu eerst aandacht besteden aan het horen van de predikanten (en het beluisteren via kerkomroep.nl), en de bevindingen meenemen in de daarna te organiseren gesprekken met de predikanten.

Dit betekent dat we in koppels of per groepje van drie, de komende 6 tot 8 weken intensief “op pad” zijn. De betreffende predikanten zijn gevraagd opgave te doen van hun preekroosters, zodat we zo slim mogelijk te werk kunnen gaan.

Dit is een leuke fase in de taak van de beroepingscommissie. Je komt nog eens ergens, maakt kennis met andere gebruiken, en ziet soms prachtige en geslaagde gebouwrenovaties. En ondertussen houden we onze specifieke aandachtspunten goed in de gaten.

Tot slot nog een ervaring/aspect dat de beroepingscommissie graag doorgeeft. Via kerkomroep.nl hoor je – soms geheel - verschillende preken over dezelfde bijbelteksten. Dan denk je: Wat een vaardigheid van al die predikanten en wat een (besef van) rijkdom van de Bijbel!!

Jan E. de Jong

Een uitgebreide beschrijving van het profiel vindt u hier: Profielbeschrijving predikant.